1

موضوع: ضرورت روشنگری مداوم و زدودن نادانی عمومی

دوستی برایم نوشته بود:

«تا مادامی که از دین در جوامع اسلامی تقدس زدایی نشده است؛ تا مادامی که دین به روی ریل جهانی شدن و دنیایی شدن نیفتاده است؛ تا مادامی که روشنفکران این جوامع دین را محصول ذهن آدمی ندانسته اند و نتوانسته اند این مهم را به بطن جامعه ببرند, اگر سکولارترین حکومتها هم در ایران و در کشور های اسلامی به روی کار بیایند باز به سرنوشت "انقلاب اسلامی" و همین ترکیه "اردوغانی" دچار خواهند شد؛ چرا که باید در آغاز "نادانی" را زد و در کنار آن به جان استبداد سیاسی پرداخت.
مردم ما با تمام ظلمی که در این سی و هشت سال به آنها شده است هنوز آیت الکرسی می خوانند و ارابه هایشان را بیمه ابوالفضل یک دست می کنند؛ چرا که معتقد اند که "آخوند" بد است اما دین چیز خوبی ست. و هنوز به این درک و شعور نرسیده اند که دین (و یا هر آگاهی کاذب دیگری که آن را امروز ایدولوژی می نا مند) انسان را از اندیشیدن باز می دارد.
جان سخن: سکولاریسم سیاسی به تنهایی راه به هیچ جایی نخواهد برد همانطور که در این صد ساله اخیر -- علی رغم تمام دستاورد هایش -- راه به جایی نبرده است و بازی را به اسلام سیاسی (=اسلامیسم) باخته است.»

آیا کنشگران سکولار دموکرات ایرانی هنوز از برخورد به اصل مسئله گریزان نیستند؟

2

پاسخ: ضرورت روشنگری مداوم و زدودن نادانی عمومی

مقوله فرهنگ و عادت های فرهنگی با باورهای دینی و تبعیت از مردم فریبان تفاوت دارد .
آیه الکرسی خواندن مردم  نشانه سرسپردگی آن ها به آخوند  نیست .
هر فرد معتاد به تریاک  بالای 50 یا 60 سال به توصیه پزشکان بایستی دوز نگاه دارنده ای از تریاک را تا پایان عمر مصرف کند , این مصرف بدین معنا نیست که وی باور دارد : "برای فرزندان نوجوان اش نیز تریاک چیز خوبی است" !
مردم ما نیز به افیون توده ها معتاد بوده اند در حال حاضر دچار علایم قطع مصرف withdrawal  !    می باشند .