1

موضوع: عوارض شهرنشینی ناخواسته یا اتفاقی

عوارض این نوع شهرنشینی  چنین است  :
زورگویی و قلدری , استبداد و دیکتاتوری  , بازمانده از زندگی دامداری گله داری عشایری و روستایی و مدنیت ناقص و شهرنشینی اجباری و ناخواسته :
  از درون محیط های خانوادگی و فرقه ای ,  خودش را به سطح جامعه می رساند و سعی می کند اختیار سپهر عمومی جامعه را در دست بگیرد و روابط اجتماعی را که بایستی هر روز ,
هر چه بیشتر از راهکار های حیوانی و حذفی فاصله بگیرد و به سمت کاربرد روش های اجتماعی و عاری از خشونت پیش برود , را با منطق زورمداری و غوغا سالاری باز تعریف نماید .
حال آن که نهادهای اجتماعی برای حل و فصل اجتماعی و مدنی مسائل به روش های مدارا گرانه تاسیس گردیده اند .
این همه مدرسه , دبیرستان , دانشگاه و این همه دانش آموخته برای چیست ؟
وقتی چند نفر هیئتی و فرقه ای مانع کارکرد درست و اصولی آن ها می گردند ؟
تمام تشکیلات دولت مدرن به چه دردی می خورد هنگامی که یک مُلّا مانع کار آن می شود ؟
...