1

موضوع: پایه های قدرت جمهوری اسلامی کدامند؟

جمهوری اسلامی بر چهار پایه ایستاده است:
- اقتصاد رانتی: این فقط آقازاده ها نیستند که از رانت برخوردار می شوند. نظام اقتصادی ایران یک نظام رانتی است. کاسبهای خرد، کارمندان دولت، بیکاران و سایر گروهها نیز از رانتهای حکومتی استفاده می کنند و برای از دست ندادن این رانتها ناچار هستند در زمینه هایی با رژیم مماشات نمایند.
- سرکوب: بسیاری از مردم از گفتگو با رسانه های خارج از کشور واهمه دارند. از اینکه با یک سازمان مستقل همکاری داشته باشند می ترسند. بعضی ها از لایک زدن یک مطلب در فیبوک هم می ترسند و برخی دیگر حتی جرات ندارند پروفایل فیسبوکی درست کنند. سرکوب مجموعه اقادامات حکومت است که ترس را در افراد جامعه نهادینه می کند و آنها را از انجام برخی کنشها باز میدارد.
- فریب: هستند کسانی که هنوز فکر می کنند احمد خاتمی شخصی است که از سر دلسوزی و بخاطر باور قلبی در نماز جمعه سخنرانی می کند. عده ای هنوز نمی دانند امامزاده ها یک بینزس چندین میلیارد دلاری هستند که در انحصار سازمان خاصی است. گروهی هنوز به قبر خمینی می روند تا شفا بگیرند و نذرشان قبول شود.  فریب که حاصل ناآگاهی است هنوز یکی از ارکان مهم بقای حکومت اسلامی است.
- معادلات جهانی: حکومت اسلامی تونسته است از رقابتهای بین المللی و در عرصه بازیهای قدرتهای جهانی اگرچه نه به نفع منافع ملی ایران بلکه در جهت بقای خود بهره برداری کند. نمونه بارز اینگونه بازیهای رژیم را در عراق شاهد هستیم.

اگر کسی غیر از چهار پایه فوق، پایه دیگری از قدرت رژیم را میداند معرفی کند.

پاسخ: پایه های قدرت جمهوری اسلامی کدامند؟

به گمانم اینگونه تئوریزه کردن جمهوری اسلامی ، سرگرم کردن خودمان است.

جامعه برای نمو و بالیدن باید از روی نگاه قبیله ای و دینی رد شود. گروه های قبیله ای-آیینی که نگاهی روستایی و پیشامُدرن را گسترش میدهند، سنگِ راهِ گسترشِ رفتارِ اجتماعی و شهروندیِ پیشرفته هستند.